ค้นหาบล็อกนี้

รู้ยัง! ไม่ไปใช้สิทธิ์ 'เลือกตั้งท้องถิ่น' แจ้งผ่าน 'เว็บ-แอป' ได้

19 มี.ค.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มช่องทางอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจําเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น สามารถแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 62 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงประกาศวิธีการแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ 1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากมีเหตุจําเป็นตามข้อ 65 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ 2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจําเป็นภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง ดังนี้

(1) ให้ผู้แจ้งเหตุเข้าที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือ แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางอิเล็กทรอนิกส์”

(2) กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่กําหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้ สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

(3) พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสําเนาข้อมูล ไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ การพิจารณาการแจ้งเหตุ และการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไป ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
อิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งข้อมูลจาก : ไทยโพส

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น