ค้นหาบล็อกนี้

โพล ชี้ ประชาชน 58.49% หนุน แก้ รธน.ทั้งฉบับ เห็นควรให้ ส.ส.ร. ยกร่างฯ

โพล ชี้ชัด ประชาชนส่วนใหญ่ 58.49% หนุน แก้ รธน.ปี 60 ทั้งฉบับ ขณะ 59.86% เห็นควรให้ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ เป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ 
วันที่ 21 มี.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0
จากการสำรวจเมื่อถามการตัดสินใจของประชาชน หากวันนี้เป็นวันลงประชามติ เรื่อง “ประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.49 ระบุว่า ประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับ) รองลงมา ร้อยละ 25.13 ระบุว่า ไม่ประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (จะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับ) ร้อยละ 6.48 ระบุว่า ไม่ไปลงประชามติ ร้อยละ 5.94 ระบุว่า ไปลงประชามติ ไม่เลือกข้อใด (Vote NO) และร้อยละ 3.96 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลที่ควรเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญ หากมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.86 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ รองลงมา ร้อยละ 21.86 ระบุว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ร้อยละ 17.75 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา จากมหาวิทยาลัย ร้อยละ 11.88 ระบุว่า สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร้อยละ 10.97 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา จากรัฐบาล ร้อยละ 9.75 ระบุว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการสรรหา จากรัฐสภา และร้อยละ 8.38 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น