ค้นหาบล็อกนี้

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ ห้ามยานพาหนะ 6 ชนิด ใช้ทางหลวงพิเศษ บางปะอิน-นครราชสีมา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ห้ามยานพาหนะ 6 ชนิด ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ
เรื่อง ห้ามยานพาหนะบางชนิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน – นครราชสีมา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามยานพาหนะบางชนิด
ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน – นครราชสีมา”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ห้ามยานพาหนะบางชนิดดังต่อไปนี้ ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน – นครราชสีมา

(1) รถจักรยาน
(2) รถจักรยานยนต์
(3) รถสามล้อ
(4) รถยนต์สามล้อ
(5) ยานพาหนะอันประกอบด้วยเพลาและล้อซึ่งเคลื่อนไปได้ด้วยกำลังคนหรือสัตว์
(6) รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เพื่อใช้ในภารกิจของเจ้าพนักงานจราจร รวมถึงงานกู้ภัย หรืองานช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น