ค้นหาบล็อกนี้

เช็คที่นี่ เงื่อนไขรับ เงินขวัญถุง ออมสิน เด็กเกิดวันที่ 1 เมษา รับ 500 บาท

เช็คที่นี่ เงื่อนไขรับ เงินขวัญถุง ออมสิน สำหรับเด็กที่เกิดในวันออมสิน 1 เมษายน 2564 รับเงิน 500 บาท ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
ธนาคารออมสินใจดี มอบเงินขวัญถุงให้แก่เด็กที่เกิดในวันออมสิน 1 เมษายน 2564 รับทันที่ 500 บาท สามารถติดต่อรับเงินขวัญถุงก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. ธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี “วันออมสิน” จำนวนเงิน 500 บาทต่อราย
2. ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
      2.1 เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1
      2.2 บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย
      2.3 ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม มีดังนี้
      3.1 ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก
      3.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนไว้
      3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

4. ธนาคารจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น