ค้นหาบล็อกนี้

ร่างแก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3 คว่ำ! มติเห็นชอบไม่ถึงครึ่งสภา ขณะที่ 84 ส.ว. งดออกเสียง

วันที่ 17 มีนาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ….(แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) เป็นการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่สาม หลังที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบ 473 เสียงดำเนินการตามญัตติของ ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่ขอให้รัฐสภาเดินหน้าพิจารณาเรื่องด่วนลงมติในวาระที่สามทันที

โดยที่ประชุมรัฐสภาได้ใช้เวลาการลงมติด้วยวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยตั้งแต่เวลาประมาณ 21.00 น. จนกระทั่งเวลาประมาณ 23.20 น. พรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุมแจ้งผลการลงมติในวาระที่สาม ว่า ผลการนับคะแนนของคณะกรรมการ โดย ผลเห็นชอบมี ส.ส. 206 เสียง มี ส.ว. 2 คะแนน รวม 208 คะแนน ส่วนคะแนนไม่เห็นชอบ ส.ส. ไม่มี ของ ส.ว.ไม่เห็นชอบ 4 คะแนน  ส่วนงดออกเสียง คะแนน ส.ส. 10 คะแนน ส.ว. 84 คะแนน รวมเป็นงดออกเสียง 94 คะแนน  ไม่ประสงค์ลงคะแนนเป็นคะแนน ส.ส. 9 คะแนน ส.ว. 127 คะแนน รวม 136 คะแนน 

พรเพชร ระบุว่า เป็นอันว่า ที่ประชุมรัฐสภามีคะแนนเสียงเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 208 คะแนน ซึ่งมีจำนวนเสียงเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่ามีอยู่สองสภา คือไม่มากกว่า 369 คน เป็นอันว่าที่ประชุมไม่เห็นชอบด้วยกับการให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ
 

 จากนั้น พรเพชรได้แจ้งที่ประชุมเลื่อนประชุมวาระที่เหลือไปประชุมเวลา 09.30 วันที่ 18 มี.ค. และปิดประชุมทันที 

สำหรับ ส.ว. 2 คนที่ลงมติเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ พิศาล มาณวพัฒน์

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น